• ۱۱۹۸۵
  • ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۸
تشکیل کمیته فنی مالکیت فکری در دفتر توسعه فناوری سلامت

اولین جلسه کمیته فنی مالکیت فکری در روز سه شنبه مورخ 10/10/1398 با حضور مدرسان و صاحبنظران این حوزه درمحل دفتر توسعه فناوری سلامت برگزار شد.


در این نشست که با هدف ایجاد رویه ای واحد در برگزاری کارگاه های آموزشی مالکیت فکری در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار گردید ، سرفصل های کارگاه های آموزشی در سطوح مقدماتی و پیشرفته و رئوس مطالب این سرفصل ها ، پس از بحث و تبادل نظر میان حاضرین ، جهت تصویب در کمیته سیاستگذاری مالکیت فکری تعیین و جمع بندی گردید.

در پایان، حضار دغدغه ها و پیشنهادات خود را جهت پیگیری در جلسات آتی کمیته با مسئول امور ثبت اختراعات و مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت در میان گذاشتند و مقرر شد تا جهت تحقق مسائل مطرح شده ، جلسات کمیته فنی مالکیت فکری به طور مستمر و با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد. 

آخرین مطالب :