• ۷۵۴۵
  • ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲
دومین گردهمایی دوره ای روسای کتابخانه ها و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار گردید

دومین گردهمایی دوره ای روسای کتابخانه ها و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ساعت 30/8 صبح روز یکشنبه 2/5/1390 در سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور روسای کتابخانه های مرکزی و نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نمایندگان محترم شرکت نسیم ایمان و رز سیستم برگزار گردید. در این جلسه ضمن بحث در زمینه تفاهم نامه متعقد شده با ناشرین خارجی و بیان چالش ها ی دسترسی به منابع الکترونیک و سیاست های تامین منابع الکترونیک کمیته تامین منابع تبیین گردید .همچنین ، ضمن تقدیر و تشکر از اعضای قبلی کنسرسیوم کمیته تامین منابع الکترونیک وزارت بهداشت ، اعضای جدید کنسرسیوم معرفی گردیدند .همچنین گزارش وضعیت فعلی دسترسی ها و میزان  استفاده دانشگاهها و راهکارهای بهبود وضعیت دسترسی به منابع دیجیتال، توسط جناب آقای دکتر کبیری دبیر کنسرسیوم تامین منابع الکترونیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارائه گردید.

2
3
4

آخرین مطالب :