• ۷۵۵۱
  • ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲
اولین جلسه کمیته تامین منابع الکترونیک در معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید

اولین جلسه کمیته تامین منابع الکترونیک جهت بررسی وضعیت دسترسی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منابع الکترونیک، در معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور معاون محترم تحقیقات و فنآوری و اعضای کمیته تامین منابع تشکیل گردید، و راهکارهای ممکن جهت تسهیل در دسترسی به منابع، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

2
3
4
5

آخرین مطالب :