• ۷۶۶۵
  • ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۲
مرکز در یک نگاه

گروه امور پژوهش، شامل واحد کارگاه‌های توانمندسازی، اولویت های تحقیقاتی، شناسایی نیروهای نخبه و دکتری پژوهش محور، پسا دکترا وتشویق محققین ستادی می باشد.

گروه امور پژوهش، شامل واحد کارگاه‌های توانمندسازی، اولویت های تحقیقاتی، شناسایی نیروهای نخبه و دکتری پژوهش محور، پسا دکترا وتشویق محققین ستادی می باشد. 

آخرین مطالب :