• ۸۸۸۰
  • ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۳
اطلاعات شرکت های مستقر در مراکز رشد

در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات ارسالی مطابق مکاتبات قبلی (فرم شماره 2) و ارسال شماره رسمی ثبت شرکت خویش، اقدام لازم را مبذول فرمایند.

اطلاعات شرکت های مستقر در مراکز رشد

پیرو مکاتبات و تماس های صورت گرفته با دفتر توسعه فناوری سلامت، تاکنون فهرست و مشخصات قریب به 370 شرکت مستقر در مراکز رشد به دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت متبوع ارسال شده است.

از میان این اسامی، قریب به 170 شرکت، شماره ثبت شرکتی خویش را که از نظر این دفتر الزامی است، ارسال نموده اند. ضرورت دارد دیگر شرکت های مستقر در مراکز رشد، در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات ارسالی مطابق مکاتبات قبلی (فرم شماره 2) و ارسال شماره رسمی ثبت شرکت خویش، اقدام لازم را مبذول فرمایند.