• ۹۰۵۷
  • ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۳
نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه January سال 2015 میلادی

رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه January سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators
نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه January سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندیESI (Essential Science Indicators) اعلام شد. مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده‌سال و ده ماه ژانویه 2004 تا پایان اکتبر 2014 بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود. از کشور ایران، در حال حاضر 7 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند که رتبه آن‌ها براساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پراستناد دنیا در جدول 1 آمده است.
 
جدول 1: رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ کشور در نظام رتبه بندی ESI در January سال 2015 براساس تعداد استنادات

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی

 

رتبه در گروه موضوعی

رتبه کل

Clinical Medicine

Pharmacology & Toxicology

Chemistry

Social Sciences

Neuroscience & Behavior

Immunology

Agricultural Sciences

Engineering

1

تهران

871

515

196

804

516

719

511

-

-

2

شهید بهشتی

1072

891

574

535

1041

-

-

510

808

3

شیراز

2315

1413

-

-

-

-

-

-

-

4

اصفهان

2448

1461

-

-

1060

-

-

-

-

5

تبریز

2638

2245

605

-

-

-

-

-

-

6

مشهد

2890

2175

689

-

-

-

-

-

-

7

ایران

3032

1941

-

-

-

-

-

-

-

رتبه این 7 دانشگاه براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آن‌ها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ده ساله فوق در جدول 2 آمده است.
 
 
جدول 2: رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ کشور در نظام رتبه بندی ESI در January سال 2015 براساس تعداد مقالات

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی

 

رتبه در گروه موضوعی

رتبه کل

Clinical Medicine

Pharmacology&

 Toxicology

Chemistry

Social Sciences

Neuroscience & Behavior

Immunology

Agricultural Sciences

Engineering

1

تهران

458

186

40

759

313

374

207

-

-

2

شهید بهشتی

570

368

161

365

689

-

-

369

621

3

شیراز

1360

572

-

-

-

-

-

-

-

4

اصفهان

1512

617

-

-

1007

-

-

-

-

5

تبریز

1624

879

376

-

-

-

-

-

-

6

مشهد

1755

879

334

-

-

-

-

-

-

7

ایران

2158

976

-

-

-

-

-

-

-

اطلاعات کلی دانشگاه‌های واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله، تعداد مقالات پُراِستناد در جدول 3 آمده است.
 
 
جدول 3: اطلاعات کلی دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ کشور در نظام رتبه بندی ESI در January سال 2015 میلادی مرتب شده براساس تعداد کل استنادات

ردیف

نام دانشگاه

تعداد کل مقالات

تعداد کل استنادات

متوسط تعداد استناد به ازای مقاله

تعداد مقالات پراستناد

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

13233

78954

97/5

57

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10440

58748

63/5

32

3

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3361

15532

62/4

4

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2881

13610

72/4

14

5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2588

11693

52/4

6

6

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2269

9410

15/4

6

7

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1539

8257

37/5

-