• ۹۱۹۸
  • ۷ / ۴ / ۱۳۹۴
مرکز در یک نگاه

مرکز توسعه وهماهنگی تحقیقات وفنآوری یکی از دفاتر معاونت تحقیقات وفنآوری است که امر سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت وارزشیابی بر پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه ها، پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور را بر عهده دارد.مرکز توسعه وهماهنگی تحقیقات وفنآوری یکی از دفاتر معاونت تحقیقات وفنآوری است که امر سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت وارزشیابی بر پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه ها، پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور را بر عهده دارد.

اهم وظایف این مرکز عبارتند از

سیاستگذاری واحد در امر تحقیقات علوم پزشکی کشور

  • شناخت وتعیین اولویتهای تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

  •  نظارت وارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه هاومراکز تحقیقاتی  علوم پزشکی کشور

  • برقراری ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی بین المللی

  • مدیریت وبرنامه ریزی در پژوهشهای علوم پزشکی کشور

  • توانمند سازی کارشناسان ،مدیران ومحققیقن دانشگاه ومراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور

تلاش در جهت رفع موانع موجود بر سر راه پژوهشگران وپیشنهاد قوانین لازم به منظور حمایت از محققین