• ۹۱۹۹
  • ۷ / ۴ / ۱۳۹۴
مرکز در یک نگاه

برگزاری گردهمایی های علمی تلاشی در راستای اقناع روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات، اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش و تبادل تجربیات جامعه علمی داخل و خارج از کشور است

علاوه بر آن، برگزاری گردهمایی ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم پژوهشگران و محققین، دانشجویان و ایجاد زمینه ایبرای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید. درصورتی که گردهمایی در سطح بین المللی و با حضور صاحبنظران از سایر کشورهاباشد افزون بر  موارد مذکور ، خود زمینه ارتباطات بین المللی را از طریق مرزهای علم و دانش(دیپلماسی علمی ) فراهم آورده و مجالیبرای ارائه توانمندیهای علمی دانشمندان و محققین  ایرانی در حوزه سلامت می باشد.