• ۹۲۰۹
  • ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۴
مرکز در یک نگاه

برگزاری گردهمایی های علمی تلاشی در راستای اقناع روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات ، اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش و تبادل تجربیات جامعه علمی داخل و خارج از کشور است.

برگزاری گردهمایی های علمی تلاشی در راستای اقناع روحیه جستجوگری و  کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات، اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش و تبادل تجربیات جامعه علمی داخل و خارج از کشور است. علاوه بر آن، برگزاری گردهمایی ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم پژوهشگران و محققین، دانشجویان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید. درصورتی که گردهمایی در سطح بین المللی و با حضور صاحبنظران از سایر کشورها باشد افزون بر  موارد مذکور ، خود زمینه ارتباطات بین المللی را از طریق مرزهای علم و دانش(دیپلماسی علمی ) فراهم آورده و مجالی برای ارائه توانمندیهای علمی دانشمندان و محققین  ایرانی در حوزه سلامت می باشد. 

آخرین مطالب :