• ۹۳۰۳
  • ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۴
مقادیر شاخص Impact Factor‌(ضریب تاثیر) مجلات سال 2014 نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI منتشر شد

جدیدترین مقادیرImpact Factor مجلات ISIکشور مربوط به سال 2014 در تاریخ19 ام ماه ژوئن سال جاری میلادی توسط موسسه Thomson Reuter (ISI) منتشر شد

جدیدترین مقادیر Impact Factor  مجلاتISIکشور مربوط به سال 2014 در تاریخ19 ام ماه ژوئن سال جاری میلادی توسط موسسه Thomson Reuter (ISI) منتشر شد. شاخص ضریب تاثیر یا همان Impact Factor برای اولین بار در سال 1995 توسط گارفیلد بنیان‌گذار موسسه ISIبرای ارزیابی نشریات تعریف شد. این شاخص به صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام شده به مقالات منتشرشده دریک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین ‌دو ساله تعریف‌ شده ‌است که برای ویرایش 2014 آن، در واقع تعداد استنادات 2014 هر مجله به تعداد مقالات منتشرشده قابل استناد آن در سال‌های2013 و 2012تقسیم شده است. این شاخص که در فارسی «ضریب تاثیر» ترجمه شده است، فقط درمورد نشریات نمایه‌شده در بانک اطلاعاتی Web of Scienceو توسط موسسه ISIدر ماه ژوئن و یا ژولای هرسال محاسبه و منتشر می‌شود. به گزارش گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در میان مجلات علوم پزشکی کشور، 20 مجله واجد شاخص ضریب تاثیر از 932/1 تا 375/0 وجود دارند. اطلاعات مقایسه‌ای و تحلیلی این مجلات به شرح جدول زیر است.


رتبه‌بندی مجلات علوم پزشکی کشور برحسب مقادیرImpact Factorسال 2014آن‌ها همراه با سایرشاخص‌ها


گروه مجله براساس چارک در رشته موضوعی مجله

رتبه جهانی در رشته موضوعی مربوطه

رتبه کشوری در بین مجلات پزشکی

مقدار IF بدون خوداستنادی

میزان خود استنادی

(درصد)

مقدار تغییر

عدد
IF
سال 2013

عدد
IF
سال
2014

عنوان مجله

ردیف

Q4

58 از 76

1

627/1

15%

136/0

796/1

932/1

Hepatitis Monthly

1

Q2

23 از 47

2

651/1

0%

639/0

012/1

651/1

IranianJournal of Environmental Health Science & Engineering

2

Q3

172 از 254

3

340/1

18%

527/0

111/1

638/1

DARU

3

Q4

98 از 123

4

772/0

37%

684/0

604/0

228/1

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

4

Q4

174 از 184

5

012/1

8%

647/0

458/0

105/1

Cell Journal

5

Q4

213 از 254

6

585/0

45%

555/0

510/0

065/1

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

6

Q4

19 از 24

7

913/0

7%

024/0

013/1

989/0

Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology

7

Q3

96 از 153

8

862/0

7%

172/0-

108/1

936/0

Archives of Iranian Medicine

8

Q4

65 از 76

9

634/0

30%

062/0

979/0

917/0

Iranian Journal of Kidney Diseases

9

Q4

30 از 36

10

669/0

21%

015/0

872/0

857/0

Iranian Journal of Parasitology

10

گروه مجله براساس چارک در رشته موضوعی مجله

رتبه جهانی در رشته موضوعی مربوطه

رتبه کشوری در بین مجلات پزشکی

مقدار IF بدون خوداستنادی

میزان خود استنادی

(درصد)

مقدار تغییر

عدد
IF
سال 2013

عدد
IF
سال
2014

عنوان مجله

ردیف

Q4

34 از 36

11

409/0

40%

068/0-

750/0

682/0

Journal of Arthropod-Borne Diseases

11

 Q3

114 از 153

12

591/0

9%

044/0

608/0

652/0

Journal of Research in Medical Sciences

12

Q4

115 از 153

13

526/0

16%

130/0

504/0

634/0

Iranian Red Crescent Medical Journal

13

Q4

116 از 126

14

570/0

6%

431/0

177/0

608/0

Iranian Journal of Radiology

14

Q4

70 از 76

15

464/0

17%

142/0-

707/0

565/0

Urology Journal

15

Q4

151 از 162

16

455/0

17%

026/0-

576/0

550/0

Iranian Journal of Public Health

16

Q4

109 از 119

17

420/0

19%

178/0

344/0

522/0

Iranian Journal of Pediatrics

17

Q4

144 از 148

18

382/0

8%

289/0-

707/0

418/0

Iranian Journal of Immunology

18

Q4

116 از 119

19

279/0

30%

193/0

780/0

387/0

Jundishapur Journal of Microbiology

19

Q4

154 از 162

20

375/0

0%

161/0-

536/0

375/0

Iranian Journal of Biotechnology

20