• ۹۴۶۱
  • ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۴
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه July سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators

از کشور ایران، در حال حاضر 10 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه May سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI (Essential Science Indicators) اعلام شد. مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده ‌سال و چهار ماه ژانویه 2005 تا پایان آپریل 2015 بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود. از کشور ایران، در حال حاضر 10 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند که رتبه آن‌ها براساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پراستناد دنیا در جدول 1 آمده است.


جدول
1: رتبه دانشگاه‌ها و موسساتعلوم پزشکی کشور
 در نظام رتبه بندی
ESI در July سال 2015 براساس تعداد استنادات

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی/
موسسه

 

رتبه در گروه موضوعی

رتبه کل

Clinical Medicine

Pharmacology & Toxicology

Chemistry

Social Sciences

Neuroscience & Behavior

Immunology

Agricultural Sciences

Engineering

1

تهران

814

473

181

752

489

669

488

-

-

2

شهید بهشتی

1181

888

564

670

1133

-

-

565

1004

3

شیراز

2234

1344

-

-

-

-

-

-

-

4

اصفهان

2323

1353

-

-

1010

-

-

-

-

5

تبریز

2502

2026

583

-

-

-

-

-

-

6

انستیتو پاستور

2683

3391

-

-

-

-

-

-

-

7

مشهد

2703

1891

618

-

-

-

-

-

-

8

ایران

3043

1876

-

-

-

-

-

-

-

9

کرمان

3466

3307

-

-

-

-

-

-

-

10

بقیه الله

4056

3438

-

-

-

-

-

-

-

 


رتبه این 10 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آن‌ها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ده ساله فوق در جدول 2 آمده است.

 

جدول 2: رتبه دانشگاه‌ها و مؤسساتعلوم پزشکی‌ کشور
 در نظام رتبه بندی
ESI در July سال 2015 براساس تعداد مقالات

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی

 

رتبه در گروه موضوعی

رتبه کل

Clinical Medicine

Pharmacology & Toxicology

Chemistry

Social Sciences

Neuroscience & Behavior

Immunology

Agricultural Sciences

Engineering

1

تهران

431

180

32

729

303

358

199

-

-

2

شهید بهشتی

643

401

156

499

745

-

-

414

681

3

شیراز

1329

562

-

-

-

-

-

-

-

4

اصفهان

1459

589

-

-

1009

-

-

-

-

5

تبریز

1560

833

340

-

-

-

-

-

-

6

مشهد

1674

802

289

-

-

-

-

-

-

7

ایران

2017

897

-

-

-

-

-

-

-

8

انستیتو پاستور

2197

1941

-

-

-

-

-

-

-

9

کرمان

2489

1571

-

-

-

-

-

-

-

10

بقیه الله

2621

1465

-

-

-

-

-

-

-

 

  اطلاعات کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پُراِستناد در جدول 3 آمده است.

 

 

 جدول 3: اطلاعات کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات علوم پزشکی‌ کشور در نظام رتبه بندی ESI در July سال 2015 میلادی مرتب شده براساس تعداد کل استنادات

 

ردیف

نام دانشگاه

تعداد کل مقالات

تعداد کل استنادات

متوسط تعداد استناد به ازای مقاله

تعداد مقالات پراستناد

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

14158

88087

22/6

56

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9382

51044

44/5

31

3

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3602

17049

73/4

3

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3124

15609

00/5

13

5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2835

13403

73/4

6

6

انستیتو پاستور

1537

11630

57/7

10

7

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2539

11439

51/4

9

8

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1833

8603

69/4

1

9

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1086

5850

39/5

4

10

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

927

3521

80/3

6