• ۹۵۲۰
  • ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴
مرکز در یک نگاه

با توجه به اهمیت و ضرورت دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به منابع اطلاعاتی الکترونیک و نقش بنیادی این منابع در دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه، برنامه ایران 1404 و نیز سیاست‌های کلان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، و با درنظرگرفتن اهمیت و ضرروت دسترسی به این منابع به عنوان زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور،

 کنسرسیوم تامین منابع الکترونیک در حوزه معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفت. هدف اصلی تشکیل این کنسرسیوم، فراهم نمودن زمینه لازم جهت تامین دسترسی پایدار همه گروههای هدف شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی به آخرین، جدیدترین و معتبرترین منابع علمی پژوهشی، آموزشی و درمانی است.

آخرین مطالب :