• ۹۵۴۶
  • ۱ / ۸ / ۱۳۹۴
برگزاری جلسه کمیته برگزار کننده مجمع عمومی شبکه تحقیقات سلامت روان

جلسه کمیته برگزار کننده مجمع عمومی شبکه تحقیقات سلامت روان مورخ 31/5/94 در دبیرخانه شبکه برگزار گردید

با توجه به اینکه اعتبار حکم رئیس و اعضای شورای راهبردی در این شبکه به اتمام رسیده است بازگشت به نامه معاون محترم  تحقیقات و فناوری ، رئیس شبکه برنامه ریزی در راستای برگزاری مجمع عمومی را در دستور کار خود قرار داده است.قبل از جلسه هماهنگی های لازم در خصوص معرفی افراد جهت عضویت در این کمیته بعمل آمده بود.لذارئیس شبکه با مشورت اعضای شورای راهبردی افرادی را بعنوان عضو کمیته ذکر شده معرفی نمودند که به تایید معاونت تحقیقات و فناوری رسید.

در جلسه برگزار شده مورخ 31/5/94 لیست تمامی ذینعان و افرادی که صلاح است در جلسه مجمع عمومی دعوت گردند،استخراج گردید.و در خصوص سازو کار دعوت از آنها و همچنین زمان برگزاری مجمع بحث و تبادل نظر صورت گرفت .در نهایت قرار شد هماهنگی با مدعوین و جلب مشارکت ذینفعان آغاز گردد و اوایل آبان ماه جلسه مجمع عمومی شبکه برگزار گردد.