• ۹۶۹۲
  • ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۴
برگزاری جلسه با دبیران شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای طرح تحقیقاتی طراحی مدل ارزیابی فعالیتهای شبکه های تحقیقات علوم پزشکی

سه جلسه در تاریخ22 و 24 و 31 شهریور ماه با حضور دبیران شبکه های تحقیقاتی برگزار گردید

در راستای طرح طراحی مدل ارزیابی فعالیتهای شبکه پس از برگزاری جلسه تعیین نقاط قوت و ضعف و ریسک فعالیتهای  شبکه های تحقیقاتی با مشارکت روسای محترم شبکه، سه جلسه در تاریخ22 و  24 و 31 شهریور ماه با حضور دبیران شبکه های تحقیقاتی برگزار گردید.بر اساس روش لاجیک مدل که مبنای طرح طراحی مدل ارزیابی شبکه می باشد در جلسات دبیران شبکه ها در تاریخ 22 و 24 شهریور فعالیتهای انجام شده یا در حال انجام شبکه ها مشخص گردید و همچنین فرایند هر فعالیت از ایتدا تا انتها با مشارکت دبیران شبکه تعیین گردید.در جلسه مورخ 31 شهریور بر اساس فرایند های مشخص شده پیامد های اولیه و میان مدت و دراز مدت فعالیتهای شبکه مشخص گردید.

 

2
3
4