1395/10/29
اسامی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزیده در بیست و دومین جشنواره رازی متن :
1395/3/18
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد از میان واجدین شرایط جهت تحصیل در مقطع دکتری پژوهشی جهت نیمسال ...
1394/6/1
جلسه کمیته برگزار کننده مجمع عمومی شبکه تحقیقات سلامت روان مورخ 31/5/94 در دبیرخانه شبکه برگزار گرد ...
نظارت و ارزشیابی
Online Evaluation
تحقیقات دانشجویی
Student Research
دکترای پژوهشی
Phd By Research