1396/8/30
کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی کیفی با حضور اساتید برجسته کشور آبانماه برگزار گردید
نظارت و ارزشیابی
Online Evaluation
تحقیقات دانشجویی
Student Research
دکترای پژوهشی
Phd By Research