اطلاعیه ها :
مرکز در یک نگاه آرشیو خبر
1397/9/17
ارزیابی مرکز پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/14 با حضور داوران محترم جناب آقای د ...
1397/9/7
ارزیابی مرکز گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/30 با حضور داوران محترم جناب ...
1397/8/30
ارزیابی مرکز ریزفناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/27 با حضور داوران محترم ...
1397/8/30
برنامه ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر سال 1397 با ارزشیابی مرکز عوامل مح ...
1397/4/26
قابل توجه کلیه کارشناسان مسئول دانشگاه های علوم پزشکی کشور