اطلاعیه ها :
مرکز در یک نگاه آرشیو خبر
1396/12/15
اولین مقاله گزارش برنامه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت در مجله وزین فرهنگستان علوم پزشکی جهوری اسلا ...
1396/11/28
روز دوشنبه 23 بهمن ماه 1396دکتر زنده دل و کارشناسان از برنامه ثبت پیوند اعضا بازدید به عمل آوردند.

آخرین مطالب :