1397/6/21
روز دوشنبه 1397/6/19، رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات در بازدیدی جامع به بررسی وضعیت موجود ...
1397/4/26
قابل توجه کلیه کارشناسان مسئول دانشگاه های علوم پزشکی کشور
1397/4/20
رییس مرکز توسعه تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست هیئت رییسه و روسای مراکز تحقیقاتی ...
1397/4/12
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان در تاریخ دوشنبه 11/4/97 در دفتر مقام محترم معاونت تحقیقا ...