1395/11/2
چهارمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیری ...
1395/10/20
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی از طریق آدرس http://blacklist.research.ac.ir منتشر شد.
1395/10/15
سومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت ...
1395/10/4
امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بیش از 300 عنوان مجله ناشر Sage فراهم شد
1395/10/1
دومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاههای تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت د ...
1395/9/29
در حال حاضر از کشور ایران تعداد 12 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه‌بندیESIواجد رتبه هستند
1395/9/28
امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات (British Medical Jour ...
1395/9/14
امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم‌سازی بالینی ناشر مذکور با ...
1395/5/16
در حال حاضر از 49 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی،63% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه ...
1395/4/12
نتایج جدید نظام رتبه‌بندی ESI مربوط به ماه May سال 2016 میلادی منتشر شد.