1395/12/18
کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی دو کشور برگزار شد.
1395/12/16
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 6 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان در تا ...
1395/12/8
اولین کارگاه تخصصی منابع اطلاعاتی داروسازی و علوم دارویی ویژه کتابداران دانشکده های داروسازی دانشگا ...
1395/11/24
هفتمین همایش رؤسای ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
1395/11/17
پنجمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت ...
1395/11/10
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 1 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی گلستان در ت ...
1395/11/10
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 4 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی اهواز در تار ...
1395/11/9
در حال حاضر از کشور ایران تعداد 13 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه‌بندی ESI واجد رتبه هستند