1395/11/24
هفتمین همایش رؤسای ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
1395/11/17
پنجمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت ...
1395/11/10
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 1 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی گلستان در ت ...
1395/11/10
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 4 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی اهواز در تار ...
1395/11/9
در حال حاضر از کشور ایران تعداد 13 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه‌بندی ESI واجد رتبه هستند
1395/11/2
چهارمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیری ...
1395/10/15
سومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت ...
1395/5/16
در حال حاضر از 49 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی،63% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه ...
1395/4/12
نتایج جدید نظام رتبه‌بندی ESI مربوط به ماه May سال 2016 میلادی منتشر شد.