1398/8/20
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در نشستی با حضور مدیرکل تدوین استانداردهای ملی سازمان است ...
1398/8/19
در نشستی در تاریخ 13 آبانماه سال 98 مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت، جناب آقای دکتر وطن پور با فنا ...
1398/8/6
مدیر کل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر وطن پور در نشستی صمیما ...
1398/8/4
مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت، جناب آقای دکتر وطن پور، در تاریخ 2/8/1398 از زیرساخت های فناوری در ...
1398/5/9
در روز سه شنبه به تاریخ 08/05/1398 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/4/2
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/03/29 دهمین گردهمایی مدیران فناوری و روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه ه ...
1397/11/16
ازکلیه شرکت های واجد شرایط به منظور مشارکت و فراهم کردن فضای بهره مندی از خدمات راهبردی و پشتیبانی ...
1397/10/8
آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه فنآوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور