1398/5/22
در روز سه شنبه به تاریخ 98/5/22 چهارمین جلسه کمیته سموم در سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزا ...
1398/5/22
در روز سه شنبه به تاریخ 1398/05/15 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/5/20
در روز یکشنبه تاریخ 1398/05/20 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همایش ه ...
1398/5/14
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/05/14 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/13
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/05/13 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/9
در روز سه شنبه به تاریخ 08/05/1398 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/5/1
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/04/31 جلسه تجاری سازی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگ ...
1398/4/29
روز شنبه به تاریخ 1398/04/29 جلسه کمیته سلامت دیجیتال در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت ...
1398/4/3
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/04/03 جلسه مشترک شورای سیاستگزاری سومین ایده بازار خوراک و نوشیندنی در ...
1398/4/2
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/03/29 دهمین گردهمایی مدیران فناوری و روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه ه ...