1396/9/14
در روز یکشنبه 1396/09/12 جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سالن همایش های دفتر توسعه سلامت برگزار گردید
1396/9/14
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/09/14 اولین جلسه کمیته شورای سیاستگذاری کمیته ثبت اختراعات و مالکیت مع ...
1396/9/12
در روز یکشنبه 1396/09/12 جلسه کمیته آرایشی بهداشتی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت بر ...
1396/8/30
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/08/30 جلسه دوم کمیته علمی چهارمین همایش بین المللی فنآوری ها و تجهیزات ...
1396/8/23
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/08/23 جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سل ...
1396/8/22
طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص مستمرگلوکز خون ( برون تنی )
1396/7/26
جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش خاوران و جشنواره ملی فناوری های سلامت در کرمان در روزهای ...
1396/7/24
روز یکشنبه به تاریخ 1396/07/23 با حضور کارشناسان دانشگاه های علوم پزشک کشور برگزار گردید
1396/7/24
با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد اف ...