اطلاعیه ها :
فراخوان طرح های فنآوری دفتر توسعه آرشیو خبر
1397/9/20
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/09/20 جلسه سیاستگذاری مالکیت فکری در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآ ...
1397/9/20
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/09/20 جلسه بررسی فرآیندهای فعالیت های حوزه فنآوری سلامت در سالن همایش ...
1397/9/18
در روز یکشنبه 1397/09/18 دومین جلسه شورای هماهنگی تحقیقات و فنآوری حوزه سلامت در دفتر معاون تحقیقات ...
1397/9/12
در روز دوشنبه به تاریخ 1397/09/12 جلسه کمیته موش های ترانس ژنیک ( تراریخته ) در محل سالن همایش های ...
1397/9/12
در روز دوشنبه به تاریخ 1397/09/12 شش محصول دانش بنیان در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت ...
1397/9/11
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/09/11 نمایشگاه صنعت بومی زیستی افتتاح گردید
1397/9/6
در روز سه شنبه به تاریخ 1397/09/06 جلسه کمیته سیاستگذاری مالکیت فکری در محل سالن همایش های دفتر توس ...
1397/8/27
درروز یکشنبه 1397/08/27 جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگز ...
1397/8/14
روز دوشنبه به تاریخ 1397/08/14 جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگز ...
1397/7/24
در روز سه شنبه 1397/07/24 جلسه نمایندگان کلان مناطق مالکیت فکری در محل سالن اجتماعات دفتر توسعه فنآ ...