1398/6/27
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/06/27 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هم ...
1398/6/26
در روز سه شنبه به تاریخ 1398/06/26 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/6/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/11 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/6/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/10 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/6/3
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/03 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/9
در روز سه شنبه به تاریخ 08/05/1398 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/4/2
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/03/29 دهمین گردهمایی مدیران فناوری و روسای مراکز رشد فناوری دانشگاه ه ...
1397/11/16
ازکلیه شرکت های واجد شرایط به منظور مشارکت و فراهم کردن فضای بهره مندی از خدمات راهبردی و پشتیبانی ...
1397/10/8
آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه فنآوری سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور