1396/10/12
روز سه شنبه مورخ 12/10/96 در دفتر مقام عالی وزارت برگزار گردید.
1396/10/12
روز سه شنبه 1396/10/12 هشتمین جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزا ...
1396/10/11
در روز دوشنبه 1396/10/11 دکترملک زاده از مرکز رشد پرسیس ژن بازدید نمودند
1396/10/5
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/10/05 جلسه داخلی دفتر توسعه فنآوری سلامت در محل سالن همایش های دفتر بر ...
1396/10/5
روز سه شنبه 1396/10/05 جلسه شرکت های دانش بنیان صادراتی در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران برگزار ...
1396/10/3
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/09/28 اولین گردهمایی رؤسای مراکز رشد کشور برگزار شد
1396/9/27
در روز پنجشنبه 1396/09/23 پروژه پردیس فنآوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کلنگ زده شد
1396/8/22
طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص مستمرگلوکز خون ( برون تنی )
1396/2/16
کاربرگ آی تی و رباتیک پزشکی در سایت دفتر توسعه قرار داده شد

آخرین مطالب :